Aktualizacja finanse i księgowość 2021.3

e-Commerce

Od 1 lipca 2021 w Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej regulujące rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży B2C towarów o małej wartości oraz sprzedaży niektórych usług, w skrócie tzw. pakiet e-commerce.

Program Finanse i Księgowość dostosowano do wspierania użytkownika w obsłudze tej zmiany prawnej.

Wybór kraju odbiorcy

Do definicji dokumentów o charakterze:

dokument specjalny (rodzaj transakcji: Sprzedaż),

faktura VAT sprzedaż,

faktura korygująca sprzedaż,

rachunek uproszczony sprzedaż,

rachunek korygujący sprzedaż,

wewntąrzwspólnotowa dostawa towaru,

raport okresowy,

dodano parametr Pokaż kolumnę „Kraj”.

oz_fk_57

Gdy parametr jest zaznaczony w trakcie uzupełniania rejestru VAT dokumentu dostępna będzie dodatkowa kolumna z wyborem kraju UE odbiorcy:

oz_fk_58

Domyślny kraj dla Rejestru VAT

W oknie definiowania sprzedażowych rejestrów VAT dodano pole Kod kraju umożliwiające wskazanie kraju UE odbiorcy domyślnie podpowiadanego przy wprowadzaniu danego rejestru.

oz_fk_60

Przeglądanie rejestrów VAT – dodatkowe kolumny

W oknie Przeglądanie VAT dodano dodatkowe kolumny prezentujące:

Kraj kontrahenta – kraj z danych kontrahenta,

Kraj VAT – kraj odbiorcy z rejestru,

Waluta – symbol waluty,

Netto waluta – kwota netto w walucie,

VAT waluta – kwota VAT w walucie,

Brutto waluta – kwota brutto w walucie.

Wyświetlanie nowych kolumn można włączyć klikając prawym przyciskiem myszy na wierszu nagłówka listy.

gif_fk_02

Definiowanie układów kolumn >>

Przeglądanie rejestrów VAT – filtry

Do ustawień definicji filtrów okna Przeglądanie VAT dodano ustawienie filtra dla kolumny Kraj VAT.

oz_fk_63

Przeglądanie rejestrów VAT – grupowa zmiana kraju

Dodano możliwość grupowej zmiany Kraju dla wybranych rejestrów.

oz_fk_62

Operacja dostępna jest na oknie Przeglądanie VAT pod nowym przyciskiem Kraj VAT.

Zmiana wykonywana jest tylko dla rejestrów sprzedaży wspierających wybór kraju, pozostałe rejestry zostaną pominięte.

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) na dokumentach i JPK_V7

Parametr MPP i atrybut JPK_V7 na dokumentach

Włączenie parametru MPP dla obsługi przelewu mechanizmem podzielonej płatności nie będzie powodować zaznaczenia również atrybutu MPP dla JPK_V7. I na odwrót, wybór atrybutu MPP dla JPK_V7 nie spowoduje zaznaczenia parametry MPP dokumentu.

Dla zaksięgowanych dokumentów zmiana obsługi mechanizmem podzielonej płatności nie będzie możliwa.

oz_fk_61


Raport Jednolity Plik Kontrolny

Do ustawień raportu przygotowującego pliki JPK_V7 dodano parametr Pomijaj atrybut MPP. Parametr decyduje czy na raporcie umieszczone zostaną informacje o nadanych dokumentom atrybutach MPP.

oz_fk_54

Dla raportów przygotowywanych za okresy:

od 2021.VII. parametr będzie domyślnie zaznaczony.

przed 2021.VII. parametr będzie domyślnie odznaczony.

Bez względu na okres użytkownik może zmienić to ustawienie, w takiej sytuacji przed wygenerowaniem program wyświetli ostrzeżenie, że obecna konfiguracja raportu różni się od domyślnej w danym okresie.

Podgląd rozliczenia JPK_V7

W oknie Podgląd rozliczenia JPK_V7 na zakładce Symfonia REGUŁY dodano:

•sprawdzenie, czy prezentacja atrybutów MPP zgadza się z przepisami obowiązującymi po 1 lipca 2021 roku.

oz_fk_55

•sprawdzenie, czy pole SW zostało wypełnione prawidłowo (po 1 lipca 2021 roku powinno być puste).

oz_fk_56

Import danych

Import dokumentów (import specjalny i przez obiekt integracji) dostosowano do zmian w rozdzieleniu stosowania parametru MPP dokumentu i atrybutu dla JPK_V7.

Raporty – prezentacja obrotów sald

Rozszerzono możliwości konfiguracji raportu Obroty kont w miesiącu oraz KR – Zest. obrotów i sald.  

Parametr Pokaż saldo dwustronne będzie miał wpływ na prezentację sald końcowych (kolumny Saldo WnSaldo Ma) dla kont rozrachunkowych:

•gdy odznaczone: saldo końcowe na wszystkich kontach prezentowane jest jednostronnie.

•gdy zaznaczone: saldo końcowe prezentowane jest dwustronnie dla kont rozrachunkowych, a dla pozostałych kont jednostronnie.

Dodany został parametr Pokaż BO analogicznie do BZ definiujący sposób prezentacji (jednostronny/dwustronny) sald kont z bilansu otwarcia (kolumny Bilans otwarcia WnBilans otwarcia Ma na wydruku).

oz_fk_64

Ustawienie jest powiązane z parametrem Pokaż saldo dwustronne i zależnie od wyboru, stosowany jest następujący sposób prezentacji sald z bilansu otwarcia:

Ustawienie parametrów raportuSposób prezentacji sald z BO
(kolumny Bilans otwarcia WnBilans otwarcia Ma)
img_fk_59Dwustronnie dla wszystkich rodzajów kont.
img_fk_60Jednostronnie dla wszystkich rodzajów kont.
img_fk_61Dwustronnie dla kont rozrachunkowych, jednostronnie dla pozostałych kont.

KR – Zest. obrotów i sald >>

Obroty kont w miesiącu >>

Opisy kodów GTU

Zaktualizowano opis kodów towarowych GTU zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 lipca 2021.

Wyszukiwanie według kontrahentów – parametry wyszukiwania

W ustawieniach parametrów wyszukiwania dokumentów umożliwiono wyszukiwanie według nazwy, kodu, numeru NIP lub miejscowości kontrahenta przez wprowadzanie ich w pole Kontrahent.

oz_fk_65

Lista podpowiadanych kontrahentów zostanie zawężona do tych spełniających wprowadzone kryterium np.:

gif_003

Inne zmiany

•Usunięto problem synchronizacji danych kontrahenta powodujący brak oznaczenia kraju przy numerze NIP dla kontrahenta zarejestrowanego w VIES.

•Usunięto problem przypadków zamykania programu przy otwieraniu dokumentu wyciągu bankowego (WB).

•Poprawiono egzekwowanie praw użytkowników do edycji wymiarów.

•W bilansie dla jednostki Mikro naprawiono wykazywanie wyniku finansowego na koncie 860, gdy do pozycji bilansu podpięte jest inne konto szczególne.

•Poprawiono prezentację dużych kwot na wydruku raportu Obroty kont w miesiącu.

•Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowego wykazywania daty księgowania w pliku JPK_KR.

•Usunięto problem przypadków błędnych podsumowań na zestawieniu Bilans, gdy wykonywana była zmiana kwot w kolumnie koniec ub. roku.

•Usunięto problem wykazywania błędnego numeru ewidencyjnego dokumentu w oknie Przeglądanie VAT.

•Wyłączono oznaczanie dokumentu wykrzyknikiem w przypadku wykrycia błędnego numeru NIP. Błędny numer NIP nie blokuje księgowania dokumentu.

•Przy kopiowaniu rozrachunków do schowka będą automatycznie usuwane cudzysłowy z nazw kontrahentów. Obecność cudzysłowów powoduje nieprawidłowości w obsłudze wklejanych danych w MS Excel.

•Poprawiono obsługę pola OpisOperacji w pliku JPK_KR w sytuacji, gdy nie zostało wypełnione.

•Poprawiono wyliczanie kwoty VAT dla przelewu z mechanizmem podzielonej płatności (MPP), gdy faktura jest powiązana z korektą.

•Usunięto przypadki prezentacji niepoprawnej daty Do dla wygenerowanych raportów JPK_V7M.

•Naprawiono prezentację kursu wybranej waluty we wprowadzanym dokumencie o charakterze dokument specjalny.

•Usunięto problem przypadku braku uwzględnienia faktury VAT na JPK_V7M w części ewidencyjnej, w rejestrze użyty został okres Zapłata.

•Usunięto problem mogący blokować modyfikację planu kont komunikatem „Nie można dodać analityki do konta, na którym istnieją zapisy” mimo wyzerowania salda w BO.

•Kod kraju nie będzie prezentowany w numerze identyfikacyjnym w informacji podsumowującej VAT-UE.

•Poprawiono identyfikację okresu korekty dla ulgi na złe długi, gdy okres korekty po 90 dniach wypada ostatniego dnia miesiąca, w dniu wolnym.

•W raporcie Proporcja VAT poprawiono wyliczenia pola „obrót czynności do których przysługuje prawo do odliczenia”. Wliczenie nie będzie uwzględniać: faktury do paragonu, dokumentów WNT i importu usług.

•Przywrócono aktywny przycisk Saldo na dokumencie o charakterze wyciąg bankowy.

•Brak prawa „zatwierdzenie i usuwanie zatwierdzonych deklaracji” nie będzie blokował usuwania deklaracji o statusie Robocza.

•Usunięto problem powodujący usuwanie ustawień polityki haseł.

•Aktualizacja wersji deklaracji CIT-8 uwzględni bieżące ustawienia makr w polach zależnie od wybranego wariantu RZiS.

•Poprawiono mechanizm kopiowania do schowka danych bilansu. W niektórych przypadkach pola puste był pomijane przez co wiersze przesuwały się w lewo.

•Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu KR – zapisy kont w okresach.

•Przy imporcie specjalnym poprawiono obsługę sytuacji, w których importowane dane mają nieprawidłową strukturę.

•Rozwiązano problem wyświetlania otwartego wcześniej okna ustawień raportu Jednolity Plik Kontrolny.

•Przy weryfikacji rachunków bankowych rozwiązano problem braku możliwości wyboru rachunku bankowego kontrahenta, jeżeli nie został wcześniej wskazany w rozrachunkach.

•Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego przy wystawianiu korekty rozrachunków, gdy konta przeksięgowania różnic kursowych nie zostały prawidłowo zdefiniowane.

•Usunięto błędy przy określaniu terminów płatności i dat w importowanych z wyciągu bankowego rozrachunkach.

•Operacja Pokaż e-przelewy będzie wykonywana w kontekście zaznaczonych na liście rozrachunków. Aktualnie zaznaczony wiersz nie będzie mieć znaczenia.

•Przywrócono działanie symbolu (numer analityki kontrahenta) w mapowaniu kont dla importu.

•Operacja weryfikacji kontrahenta pod przyciskiem Pobierz z KAS będzie sprawdzała również rachunki bankowe z białą lista podatników.

•Usunięto problem błędnego wykazywania nierozliczonych należności, występujący przy przyrostowej synchronizacji rozrachunków z programem Handel.

•Poprawiono wydajność operacji zapisu dokumentów wyciągów bankowych z dużą liczbą rozliczeń.

•Na liście dokumentów naprawiono wyszukiwanie według kontrahentów w przypadku, gdy liczba kontrahentów przekracza 32000.

•W oknie Jednostkowy plan rozliczeń usunięto problem znikania przycisku Wstaw korektę przy większej ilości korekt do RMK.

•Poprawiono pilnowanie poprawnego formatu numerów kont (znaki zabronione i długość) wprowadzanych w oknie RMK.

•Poprawiono działanie zaznaczania/odznaczania w RMK. Kliknięcie w komórkę zaznaczonego wiersza nie spowoduje jego odznaczenia.

•Usunięto problem zamykania aplikacji przy wykonywaniu rozliczeń masowych.

•Usunięto problem synchronizacji rozrachunków generującej automatycznie transakcje po stronie modułu Finanse i Księgowość. Problem występował, gdy synchronizowany był dokument w walucie z rozbitą dekretacją po stronie WN.

•Rozwiązano problem dzielenia przez zero, gdy transakcje ulgi na złe długi CIT/PIT zawierają zerowe kwoty.

•W raporcie Zapisy na koncie naprawiono grupowe usuwanie przypisania Cech zapisu.

•Naprawiono prezentację prawidłowej waluty na zestawieniu Smart BI Zapisy analityk w roku – walutowy.

•Naprawiono stosowanie wybranego okresu dla zestawienia Grupowy – Spr. fin. i VAT. Raport wykonywany będzie do wybranego okresu a nie od.

•Poprawiono obsługę apostrofów w nazwie firmy przy generowaniu deklaracji.

•Poprawiono obsługę sytuacji, w której w zapisanym wcześniej dokumencie, w rejestrze rozbijany na pozycje jest zapis nie będący ostatnim.

•Poprawiono obsługę niebilansujących się dokumentów przy współpracy z modułem Handel za pomocą integracji.

•Usunięto problem przypadków znikania automatycznie uzupełnionych numerów kont po powrocie do dokumentu z okna Rejestru VAT.