Symfonia KiP OnePayroll

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

Zalety programu Kadry i Płace

Możliwość łatwego przygotowania programu do potrzeb firmy

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku –po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji
 • Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń
 • Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne)

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja); wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód” (planowanie kosztów płac, podwyżek)
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS
 • Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych)
 • Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty
 • Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków
 • Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia
 • Kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie w danym roku
 • Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej
 • Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym
 • Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku
 • Kartoteka list płac, umożliwiająca przeglądanie list płac lub wydrukowanie wstecznie dowolnej listy płac
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów
 • Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji
 • Możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jedna z ubezpieczeniami, druga bez ubezpieczeń) w jednym okresie płacowym
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • pożyczek możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika; potrącenia naliczane są tak, aby pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń; potrącenie możliwe jest do kwoty ustalonej przez Kodeks Pracy w zależności od rodzaju potrąceń –w ten sposób naliczane są alimenty, potrącenia z tytułem wykonawczym, kary Pieniężnem potrącenia za zgodą pracownika i zaliczki pieniężne
 • Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA
 • Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, Karta zasiłkowa ZUS Z-17
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji posiadających podpis elektroniczny

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

 • Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie
 • Możliwość wydruku dokumentów kadorywch wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, itp. z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych wydruków
 • Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia)
 • Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel; możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe
 • Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Tajność informacji

 • Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników)
 • Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych

Integracja z modułem Finanse i Księgowość

 • Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu Finanse i Księgowość Systemu Symfonia oraz Finanse i Księgowość Systemu Forte
 • Możliwość łatwego ustawiania i definiowania księgowań z jednego miejsca w programie
 • Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów

warto przejść na Symfonia Kadry i Płace One Payroll

Dlaczego właśnie teraz warto przejść na Symfonia Kadry i Płace One Payroll?
Oszczędź czas przygotuj deklaracje GUS z Kadry i Płace One Payroll.
• Implementujemy w programie rozwiązanie, które
pomoże w przygotowaniu deklaracji GUS-u (Z03,
Z06, DG1),
• W programie będzie można wygenerować/obliczyć
istotne dane do tej deklaracji m.in. o czasie
pracy, nieobecnościach czy wynagrodzeniach,
• W 2018 roku rozbudujemy to rozwiązanie o obsługę0
danych z deklaracji GUS Z12, której najbliższy0
termin wymagalności przypada na 2019 rok.
Nowe Funkcjonalności:
Korekty wynagrodzeń
• możliwość przygotowania korygujących list
płac dotyczących niemal dowolnej zmiany w
przeszłości (np. zmiana jednej nieobecności na
inną, podwyższenie / obniżenie wynagrodzenia,
zmiana parametrów czasu pracy, przekroczenia
ZUS i inne),
• generowanie korygujących deklaracji ZUS
po wprowadzeniu korekty wynagrodzeń oraz
uwzględnianie korygowanych wartości w deklaracjach
PIT.
Możliwość otwierania i zamykania
okresów wynagrodzeń dla
wybranych pracowników.
• dzięki temu wprowadzanie poprawek w wynagrodzeniach
już po zamknięciu listy jest znacznie
prostsze i szybsze,
• otwierając przeszłe okresy płacowe użytkownik
może zdecydować, czy otwiera wszystko (jak
w starej Symfonii), czy tylko wybrane osoby.
Ułatw sobie prace skorzystaj
z Premium Packa.
• e-Teczka pracownika: wszystkie dokumenty
pracownika w elektronicznym archiwum połą-
czonym z kartoteką pracownika,
• możliwość wysłania mailem pasków wynagrodzeń
oraz deklaracji PIT*,
• przypomnienia ułatwiające użytkownikom pamiętanie
o zadaniach do wykonania czy ważnych
dla nich terminach ,
• badania lekarskie: wsparcie w obsłudze całego
procesu związanego z kierowaniem pracowników
na badania lekarskie wstępne, okresowe
i kontrolne (wraz z wykrywaniem potrzeby przeprowadzenia
takich badań), włącznie ,
z przypomnieniami o konieczności odnowienia
badań poszczególnych pracowników.
Nowe funkcjonalności
dostępne w 2018 r.
• obsługa ewidencji i rozliczania: kart sportowych
np. Kart Multisport, ubezpieczeń zdrowotnych
np. Tu zdrowie, ubezpieczenia na życie np. PZU
• import kartoteki danych osobowych z bazy
programu Płatnik,
• dodatkowe przypomnienia o kończących się
umowach na czas określony i okres próbny.
Dla każdego Klienta migrującego
z Symfonii 2.0. KDP na Sage Kadry i Płace
One Payroll w okresie od 1 X do 31 XII Klienci
otrzymują tę funkcjonalność BEZPŁATNIE.
Tylko teraz przejdź na Sage Kadry i Płace One Payroll za jedyne 500 zł.
www.najlepszekadry.pl
* ta funkcjonalność pojawi się za kilka miesięcy