Pakiet Uniwersalny

Dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. Elastyczność umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.

Rachunkowość bilansowa

 • Wielopoziomy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych
 • Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami
 • Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych

Rozrachunki

 • Wygodnie rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków
 • Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków

Obsługa Walut

 • Walutowe potwierdzenia sald
 • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut
 • Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta
 • Przeszacowania walut – automatyczne wyliczenie różnic kursowych z wyceny walut na dzień bilansowy

Przelewy elektroniczne – umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań(RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT,JPK)

Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa-

 • dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE, VAT 27, wydruk kontroli podatkowej należności, zobowiązań
 • automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)

Symfonia Connect – Automatyzacja wymian danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach, Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży, Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi

Akademia Symfonii – dostęp tylko dla 1 użytkownika

Arkusze Analityczne: Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów z danych programu księgowego(tj. Obroty, Rozrachunki, Rejestry VAT, Wiekowanie, Zapisy)

 • Dostęp do tabel i wykresów przestawnych bez konieczności wysyłania danych do programu Excel
 • Automatyczna aktualizacja raportów
 • Możliwość obróbki danych i dostęp do tworzenia własnych formuł obliczeniowych podobnie jak w Excelu
 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów
 • Automatyzacja rozliczeń – Przychodów – przyszłych okresów

Automatyka przeksięgowań – Mechanizm Przeksięgowania kont umożliwia zdefiniowanie i wykonywanie okresowych przeksięgowań kont (rozksięgowanie sald jednego konta na kilka określonych kont wg ustalonych współczynników, którymi są stany innych kont o analogicznej strukturze analityki

Automatyka przeksięgowań – Automat przeksięgowań VAT

 • Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT należny w danym okresie (np. 221-1)
 • Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT naliczonych w danym okresie (np.221-2)
 • Symulacja przeksięgowań i automatycznie przeksięgowania zapisów
 • VAT należny do rozliczenia w okresach przyszłych (221-3)
 • VAT naliczony do rozliczenia w okresach przyszłych (221-4)
 • Wyszukiwanie błędów
 • Uzgadnianie rejestrów VAT z zapisami na kontach
 • Księgowanie rozrachunku do US – wyksięgowanie zbiorczo z kont na jakich VAT się znajduje

Historia zmian to jedno miejsce, które umożliwia szybki i wygodny podgląd zmian dokonywanych programie przez wszystkich użytkowników. W jednym miejscu jest dostępny pełny wgląd do całej historii zmian dokonywanych w programie m.in.:

 • Utworzył nowy dokument księgowy
 • Zmodyfikował lub usunął dokument w buforze
 • Dodał lub Zmienił oznaczenia atrybuty dla JPK_V7 na dokumentach
 • Dokonał wpisu w rejestrze VAT

Za pomocą wygodnych w użyciu filtrów szybko można dotrzeć do poszukiwanych informacji

Środki Trwałe – Amortyzacja – rzeczowe aktywa trwałe

 • grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • urządzenia techniczne i maszyny
 • środki transportu
 • urządzenia techniczne i maszyny
 • środki transportu
 • inne środki trwałe (m. in. narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie a także inwentarz żywy nieprzeznaczony do uboju

Środki Trwałe – Ewidencja środków (Numery seryjne, Numery Porządkowe, Cechy (jedna cecha na środek trw.)

Środki Trwałe – Ewidencja księgowa – Odpisy Amortyzacyjne (podatkowe i Bilansowe) i Centra Kosztów, Szablony Księgowań

Środki Trwałe – Ewidencja księgowa – Zmiana wartości środka trwałego i aktualizacje, Umorzenia i Korekty

Środki Trwałe – Inwentaryzacja Środków Trwałych

 • Cechy
 • Części składowe środków trwałych
 • miejsca użytkowania i przypisane do pracownika osoby odpowiedzialnej)

Leasing, Wynajem, Dzierżawa ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy

Środki Trwałe – Leasing:

 • Kapitałowy
 • Operacyjny
 • Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym
 • Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym

Środki Trwałe – Plan Spłat Rat

 • MD (metoda degresywna)
 • MU (metoda uproszczona)

Kalendarz czynności Księgowych (zadania, przypomnienia)

Zawansowane Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych

Sprzedaż wysyłkowa (limity sprzedaży wysyłkowej do EU)

Magazyn walut wspiera rozliczanie kont księgowych odzwierciedlających w systemie księgowym walutowe konta bankowe. Rozwiązanie to pozwala na doprowadzenie wyceny rozchodów z kont walutowych do metody FIFO. (Bez tego modułu użytkownik musik pilnować by kursy rozchodów z kont walutowych odpowiadały najstarszym transzom waluty na koncie co może być niewygodne i wymagać osobnej ewidencji)

Magazyn Walt analizuje dokonane rozchody i wykrywa przypadki, kiedy użyty kurs rozchodu odbiega od tego jakiego oczekiwać by można przy zastosowaniu metody FIFO. W takim przypadku moduł pozwala wygenerować dokumenty księgowe wyrównujące te rozbieżności w postaci korekt różnic kursowych.

Magazyn walut obsługuje także transfery, czyli przypadki, kiedy waluta przepływa między kontami walutowymi/ kasami walutowymi, które to nie generując różnic kursowych.

API (współpraca z produktami Symfonia, SOD, BRO)