Aktualizacja ERP Kadry I Płace 2021.2a

Zmiany w wersji 2021.2a

Zmiany w deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 1 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, przygotowano w programie nowy wzór deklaracji ZUA/ZZA.

Eksport do XML uwzględnia nowe pole kod wykonywanego zawodu. Do obsługi kodu wykonywanego zawodu został wykorzystany słownik Zawód, do którego dodano listę zawodów wg Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wraz z sześciocyfrowym kodem wykonywanego zawodu.

Słownik zawiera nazwę zawodu oraz sześciocyfrowy kod wykonywanego zawodu. Domyślnie wszystkie elementy słownika są wyłączone z wyjątkiem dwóch zawodów:

121101 Główny księgowy  

242307 Specjalista do spraw kadr

Aktualizacja słownika może potrwać kilka minut.

Dla zawodów, które będą wykorzystywane w deklaracjach ZUA/ZZA należy zaznaczyć opcję w kolumnie Aktywność.

Centrum pomocy: Jak zaznaczyć aktywność elementu słownika Zawód >>

Podczas uzupełniania danych w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA w celu wykazania kodu wykonywanego zawodu należy uzupełnić element Wykonywany zawód.

oz_kip_76

Kod wykonywanego zawodu nie jest widoczny w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA. Można go sprawdzić poprzez edycję elementu słownika.

Podczas generowania deklaracji ZUA lub ZZA w pliku xml będzie wykazany sześciocyfrowy kod wybranego zawodu.

W kreatorze zatrudniania na kroku Dane ubezpieczeniowe dodano nowe pole Kod wykonywanego zawodu.

oz_kip_78

Kod można wybrać po rozwinięciu listy, na której są prezentowane zawody, które w słowniku Zawód zostały oznaczone jako aktywne. Nowy zawód do listy można dodać poprzez wybranie Dodaj nowy, po którym otworzy się okno edycji słownika, w którym można wyszukać wskazany zawód.

oz_kip_79

 
W celu umożliwienia weryfikacji kodów wykonywanego zawodu dodano nowy raport Zestawienie kodów wykonywanego zawodu, który jest umieszczony w katalogu ZUS.

oz_kip_80

Podczas wykonywania raportu należy wskazać datę, na którą ma zostać wykazany stan wykonywanych zawodów. Po zaznaczeniu opcji raport można wyeksportować do Excela.

oz_kip_81

W raporcie są wykazywane następujące dane:

•Nazwisko,

•Imię,

•PESEL,

•Kod zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,

•Zawód według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,

•Stanowisko z zestawu Umowa o pracę.

oz_kip_82

Inne zmiany

•Wprowadzono pierwszy etap optymalizacji naliczania miesięcy i lat podatkowych.

•Usunięto problem występujący podczas zapisywania raportów REPX do formatu DOC i PDF.

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2021.a, 2021.b, 2021, 2021.2.

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

•Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

•W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy