Finanse
 
Księgi rachunkowe

Moduł zawiera funkcjonalność wymaganą przez Ustawę o Rachunkowości i związane z nią przepisy. Gromadzone w nim dane wykorzystywane są w sprawozdawczości finansowej, zarząd-czej, rozrachunkach, rozliczeniach podatkowych. Specjalny "bufor" umożliwia rejestrowanie danych, ich kontrolę i korektę przed ostatecznym zaksięgowaniem. Szablony, definiowane wzorce dekretacji automatyzują wprowadzanie i ewidencję dokumentów. Jednoczesna rejestracja zdarzeń gospodarczych w PLN i walutach obcych czy automatyczne wyliczanie różnic kursowych pozwalają stosować to rozwiązanie w firmach działających na rynkach zagranicznych.

Należności i windykacja

Grupa narzędzi, które przyczyniają się do wzrostu skuteczności egzekwowania zaległych należności od kontrahentów oraz usprawniają rozliczenia z pracownikami. Czytelne raporty o strukturze chronologicznej zaległych płatności ułatwiają kontrolę ich poziomu oraz dostarczają dane uzupełniające do sprawozdań finan-sowych. Instrumenty kompleksowej obsługi windykacji - począwszy od wyszukania grup należności spełniających określone warunki, po generowane przez program monity o zapłatę oraz noty odsetkowe - obniżają koszt całego procesu. System obsługi delegacji i zaliczek ułatwia rozliczenia wewnętrzne.

Ewidencja i rozliczenia VAT

Moduł uwzględnia specyficzne dla polskiego prawa procedury rozliczeń VAT. Wspiera obsługę tego podatku w transakcjach międzynarodowych w tym także wewnątrzunijnych. Swobodny wybór metody rozliczania pozwala na optymalizację kosztów obciążeń podatkowych. Poprawność rozliczeń gwarantują zgodne z obowiązującymi wytycznymi zestawienia i raporty (kwartalna informacja podsumowująca, kontrola sprzedaży wysyłkowej, obliczanie proporcji VAT) oraz automatyczne ujmowanie transakcji we właściwym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania i likwidatura

Moduł skutecznie wspomaga zarządzanie zobowiązaniami firmy. Rozrachunki z dostawcami uwzględniają wiele terminów płatności cząstkowych i są powiązane z konkretnym rachunkiem bankowym. Aplikacja dzięki mechanizmom kompensaty zestawia propozycje potrąceń i tym samym automatyzuje wzajemne rozliczenia z kontrahentami. Moduł samoczynnie (uwzględniając ewentualne ręczne korekty) przygotowuje niezbędne dekretacje oraz gotowe do przesłania dokumenty kompensaty.

Ewidencja zarządcza

Narzędzia dedykowane do realizacji wewnętrznych potrzeb zarządczych. Pozaksięgowe oznaczania cechami zapisów lub całych dokumentów oraz znaczniki dla dokumentów, rozrachunków i rejestrów VAT pozwalają gromadzić dodatkowe informacje i tym samym przygotowywać raporty w dowolnym niemal wymiarze. Wyspecjalizowane narzędzia obsługi i prezentacji zbiorczych danych o kontraktach lub zleceniach (także wieloletnich) umożliwiają szczegółową analizę tej kategorii zdarzeń gospodarczych.

Rozliczenia międzyokresowe

Moduł zmniejsza czasochłonność i w konsekwencji koszty obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumerata, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę procesu obsługi naliczeń okresowych.

Planowanie płynności finansowej

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwalając przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia napięć płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Możliwość wprowadzania korekt do planu wyznaczonego przez aplikację pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności.

Kasa

Aplikacja zapewnia kompleksową obsługę operacji gotówkowych w złotych i walutach obcych realizowanych przy wyspecjalizowa-nych stanowiskach kasowych. Rozbudowane narzędzia kontroli zwiększają bezpieczeństwo ewidencji transakcji gotówkowych. Wystawianie dowodów kasowych w oparciu o dane zarejestrowane w SYMFONII Forte czy automatyczne przekazywanie raportów kasowych do innych modułów systemu ogranicza ryzyko pomyłek, usprawnia funkcjonowanie kasy oraz podnosi jakość obsługi interesantów.

Środki trwałe

Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Moduł automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podat-kową), pozwala wyodrębnić pozycje niebędące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych.

Obce środki trwałe

Wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z obcymi środkami trwałymi jak np. leasing, wynajem i dzierżawa. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów.

Inwentaryzacja

Moduł usprawnia inwentaryzację środków trwałych. Obniża koszt i minimalizuje ryzyko pomyłek nieuniknionych podczas tradycyjnie prowadzonej inwentaryzacji. Drukowane przez program etykiety z kodem kreskowym i numerem ewidencyjnym pozwalają oznaczyć środki trwałe i przeprowadzić ich ewidencję za pomocą czytnika kodów kreskowych lub terminalu. Arkusze i raporty inwentaryzacyjne dostarczają oraz porządkują informacje o majątku firmy.

Sprawozdawczość i analizy

Moduł zapewnia rzetelną sprawozdawczość finansową w oparciu o salda i obroty kont. Gotowe wzory sprawozdań finansowych zaspokajają standardowe potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowe mechanizmy umożliwiają przygotowanie specyficznych dla danej firmy raportów czy zestawień, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zarządu i wymagań sprawozdawczości korporacyjnej.

Efektywne zarządzanie finansami organizacji
Wsparcie zarządu w procesie podejmowania strategicznych decyzji
Wysoki poziom bezpieczeństwa firmy, w tym także rozliczeń skarbowych
Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
Wiarygodna i łatwo dostępna informacja o majątku firmy

Wzrost wydajności pracy działu finansowo- księgowego
"...W roku 2000 zdecydowaliśmy się na przejście na bazę MS SQL 2000 i dokonaliśmy zakupu pierwszego programu wchodzącego w skład Systemu SYMFONIA® Forte - Finanse i Księgowość. Operacja ta pozwoliła nam w sposób widoczny poprawić komfort i wydajność pracy, co dla nas, jako biura rachunkowego ma
wyjatkowe znaczenie."
Wojciech Dydamski
Doradca Podatkowy,
J.C. Cognitor, Warszawa
Już w 2003 roku program Finanse i Księgowość (wer. 5.00e) otrzymał Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce.