strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł. Od 5 września obowiązuje w Polsce znowelizowana ustawa o rachunkowości, która pozwala prowadzić uproszczoną sprawozdawczość finansową. Z przywileju tego mogą korzystać tzw. mikropodmioty (to nowa kategoria podmiotów wprowadzonych przez ustawę). W Polsce jest ich ok. 34 tys. Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do podmiotów mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski, a nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych za 2014r. Uproszczona sprawozdawczość finansowa Ustawa ogranicza obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej. Mikropodmioty mają składać jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat. Jednocześnie, nie muszą sporządzać informacji dodatkowej, ani sprawozdania z działalności (w niektórych przypadkach wystarczy załączać do bilansu niezbędne dane np. w formie przypisów). Sporo skorzystają małe spółki akcyjne, które nie będą musiały stosować zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz będą zwolnione z tzw. zasady ich wyceny według wartości godziwej. Ponadto, stosując uproszoną sprawozdawczość, spółki akcyjne nie będą zobligowane do przygotowania rachunku przepływów finansowych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Co to jest mikropodmiot? To nowa kategoria podmiotowa stworzona na użytek sprawozdawczości finansowej. Wedle ustawy są cztery rodzaje mikropodmiotów: Spółki handlowe (komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie, akcyjne oraz z o.o.) oraz oddziały zagranicznych przedsiębiorstw. By zostać uznanym za podmiot mikro, należy spełnić co najmniej dwa z trzech warunków: w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym: suma bilansowa nie może być większa niż 1,5 mln zł, przychody ze sprzedaży w roku obrachunkowym nie mogą być większe niż 3 mln zł, zatrudnienie (średnia roczna etatów) nie może być większe niż 10 osób. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej: fundacje, izby gospodarcze, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Inne podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych Podmioty, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe Możliwość prowadzenia uproszczonej sprawozdawczości finansowej mają także osoby fizyczne oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym wynosiły nie mniej niż 1,2 mln i nie więcej niż 2 mln euro. Wykluczenia: Mikropodmiotem nie mogą być: spółki z sektora finansowego, bankowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, włączając w to spółki, które dopiero ubiegają się o zezwolenie na wykonywanie tego typu działalności, spółdzielnie socjalne – tu warto podkreślić, że na mocy znowelizowanej ustawy o rachunkowości, wszystkie spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe i składać pełne sprawozdania finansowe. Wprowadzone przez ustawę przywileje nie są obowiązkowe. Jednocześnie należy pamiętać, że to właściwy organ zatwierdzający podejmuje decyzję o tym, czy konkretny podmiot może prowadzić sprawozdawczość finansową w formie uproszczonej, określonej w ustawie.
« powrót
[1][2]następna »

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.

Moduł zdalnego wsparcia DOC SYSTEMS 2009-11-20
Co to jest moduł zdalnego wsparcia DOC SYSTEMS? Zdalne wsparcie DOC SYSTEMS służy do zarządzania pulpitem klienta przez jednego z konsultantów naszej firmy.

archiwum wiadomości