strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Dostępne podkategorie:

Symfonia Forte Rewizor GT
Comarch ERP Optima

Opisy programów finansowo-ksiegowych
Symfonia Finanse i Księgowość Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań. Zalety programu Finanse i Księgowość: Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy) Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek) Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT) Rejestracja transakcji trójstronnych Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa Bieżąca kontrola zobowiązań i należności Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów Różnorodne zestawienia i raporty Automatycznie prowadzony dziennik księgowań Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych) Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wtszukanie potrzebnych informacji Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont) Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych. Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych. Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom. Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT. Podręcznik rachunkowości Podstawowe cechy Rewizora GT: elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych; rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych; zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT; ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne; automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji); funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne; ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych; definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych; tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu; motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy; praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">